Latvijas savvaļas orhidejas

"Latvijā sastopamas 32 savvaļas orhideju sugas (savvaļas starpsugu krustojumus neskaitot). Gandrīz visas tās ir valsts aizsardzībā.
No orhideju dzimtas Latvijā sastop daudzgadīgus, galvenokārt autotrofus, retāk heterotrofus lakstaugus.Tie ir augi, kas aug pļavās, mežos un purvos uz zemes. Latvijā nav tropu apgabaliem raksturīgo epifītisko orhideju. Ziedi divdzimumu, reti viendzimuma, seglapu žāklēs vārpās, skarās vai ķekaros, retāk pa vienam. Ziedam plaukstot, sēklotne vai ziedkāts pagriežas par 180°. Līdz ar to apziedņa augšējās lapas, arī lūpa, kas parasti ir lielāka un spēcīgi attīstīta, atvērtā ziedā ir vērsta uz leju, bet apakšējās apziedņa lapas uz augšu."    
Informācija:

http://latvijas.daba.lv/augi_senes/ziedaugi/

 


"Vairākums sugu ir diezgan retas vai ļoti retas, pārsvarā aug mitrās pļavās, purvos un mežos. Biotopu pārveidošanas dēļ īpaši apdraudēta dzimta: 26 sugas ierakstītas valsts Sarkanajā grāmatā."
Informācija:

http://www.latvijasdaba.lv/augi/sistematiskais-raditajs/orchidaceae/


LZP projekts - SAVVAĻAS ORHIDEJU SUGU EKOLOĢISKĀ UN BIOLOĢISKĀ IZPĒTE KĀ PAMATS ORHIDEJU DZIMTAS BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAI LATVIJĀ
Projekta mērķis: Orhideju dzimtas bioloģiskā izpēte in situ un in vitro šo augu aizsardzības stratēģijas veidošanai Latvijā.
Informācija:

http://www.nbd.gov.lv/projekti/7


Attēlos:
1. Neottia nidus-avis (L.) Rich.    parastā ligzdene
2. Neottia nidus-avis (L.) Rich.    parastā ligzdene
3. Cypripedium calceolus L.         dzeltenā dzegužkurpīte
4. Cypripedium calceolus L.         dzeltenā dzegužkurpīte
5. Ophrys insectifera L .              mušu ofrīda
6. Ophrys insectifera L .              mušu ofrīda
7. Platanthera bifolia (L.) Rich      smaržīgā naktsvijole
8. Platanthera bifolia (L.) Rich      smaržīgā naktsvijole

Foto: Rita Rusevič, Lolita Afanasjeva